Zasady użytkowania

§ 1. Postanowienia wstępne

1.    Niniejszy Regulamin Katalogu APN określa szczegółowe zasady organizacji Katalogu APN prowadzonego przez APN ISV HUB  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-672) przy ul. Domaniewskiej 44A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643560, NIP: 5213752809 (zwaną dalej „APN”).
2.    Podstawowym przedmiotem działalności Katalogu APN jest:
        a.    udostępnianie Użytkownikom możliwości prezentacji Rozwiązań Informatycznych w Katalogu APN;
        b.    rozpowszechnianie przez APN ISV HUB Sp. z o.o. Rozwiązań Informatycznych Użytkowników w celu ich promocji.
3.    Regulamin Katalogu APN udostępniany jest nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym www.katalogapn.pl w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie 
i wydrukowanie Regulaminu Katalogu APN.
4.    Użytkownik przed wysłaniem Zgłoszenia do APN ISV HUB Sp. z o.o. powinien uważnie przeczytać Regulamin Katalogu APN. Wraz z wysłaniem Zgłoszenia do APN ISV HUB Sp. z o.o. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Katalogu APN oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 2. Definicje

Wyrazy pisane wielką literą w Regulaminie należy rozumieć zgodnie ze znaczeniami zdefiniowanymi poniżej:
        1)    Regulamin - niniejszy regulamin;
        2)    Użytkownik - osoba prawna, której działalność polega na tworzeniu i oferowaniu Rozwiązań Informatycznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
        3)    Katalog APN - zbiór Portfolio Użytkowników przygotowany przez APN w celu promocji działalności Użytkownika;
        4)    Rozwiązanie Informatyczne - stworzone przez Użytkownika rozwiązanie informatyczne oparte o technologię oprogramowania Microsoft;
        5)    Portfolio - prezentacja Rozwiązania Informatycznego przygotowana przez Użytkownika;
        6)    Zgłoszenie - wiadomość Użytkownika do APN o treści wskazanej w § 4 Regulaminu.

§ 3. Katalog APN

1.    Wyłącznym właścicielem oraz podmiotem prowadzącym Katalog APN jest APN ISV HUB Sp. z o.o.
2.    APN ISV HUB Sp. z o.o. przysługuje prawo do dowolnego decydowania o Portfoliach zamieszczanych w Katalogu APN, w tym w szczególności do odmowy zamieszczenia Portfolio, modyfikacji Portfolio, jak też wykorzystania Portfolio w całości lub w części.
3.    Katalog APN może być wykorzystywany przez APN ISV HUB Sp. z o.o. oraz spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej APN Promise w celach promocyjnych Rozwiązań Informatycznych, w szczególności:
        a.    na stronach internetowych APN ISV HUB Sp. z o.o. oraz spółek z grupy kapitałowej APN Promise;
        b.    w materiałach reklamowych i promocyjnych;
        c.    w trakcie konferencji, szkoleń oraz innych form publicznych lub niepublicznych występów;
        d.    w trakcie spotkań handlowych.

§ 4. Zgłoszenie

1.    Użytkownik zainteresowany zamieszczeniem Portfolio w Katalogu APN wyśle na adres e-mail:  katalogapn@apnisvhub.pl Zgłoszenie zawierające następujące informacje:
        1)    Opis rozwiązania
        2)    Dane kontaktowe
        3)    Zgodę na zamieszczenie informacji w Katalogu APN oraz     wykorzystanie wizerunku osoby promującej dane rozwiązanie.
2.    APN ISV HUB Sp. z o.o. zweryfikuje Zgłoszenie a następnie prześle do Użytkownika wymagania jakie musi spełniać Portfolio.
3.    Użytkownik prześle Portfolio na adres e-mail podany w ust. 1 powyżej.
4.    Użytkownik z momentem wysłania do APN ISV HUB Sp. z o.o.Zgłoszenia wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony APN ISV HUB Sp. z o.o. na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.

§ 5. Prawa własności intelektualnej

1.    Użytkownik poprzez przesłanie Portfolio do APN ISV HUB Sp. z o.o.  oświadcza, że:
        a.    przysługuje mu całość praw autorskich do materiałów zawartych w Portfolio jak i do samego Portfolio;
        b.    wykorzystywanie Portfolio przez APN ISV HUB Sp. z o.o. w zakresie przewidzianym w Regulaminie nie będzie naruszało praw autorskich, innych praw własności intelektualnej, dóbr osobistych oraz innych praw oraz interesów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podmiotów trzecich;
        c.    informacje zawarte w Portfolio są zgodne z prawdą oraz nie będą nikogo wprowadzały w błąd.
2.    Wraz z przesłaniem Portfolio przez Użytkownika do APN ISV HUB Sp. z o.o. Użytkownik udziela APN ISV HUB Sp. z o.o. nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji do korzystania z Portfolio na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych, w tym w szczególności:
        a.    utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie, i na jakimkolwiek nośniku), w tym w szczególności na serwach fizycznych oraz wirtualnych, cyfrowo oraz drukiem;
        b.    trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Portfolio lub egzemplarzy Portfolio w całości lub części w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków;
        c.    prawo dystrybucji i wprowadzenie do obrotu Portfolio;
        d.    publiczne udostępnianie Portfolio w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w czasie i w miejscu przez siebie wybranym;
        e.    rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem Portfolio oraz jego egzemplarzy;
        f.    zamieszczanie na stronach internetowych APN ISV HUB Sp. z o.o. oraz spółek z grupy kapitałowej APN Promise.
3.    Wraz z udzieleniem licencji do Portfolio Użytkownik udziela APN ISV HUB Sp. z o.o. zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do Portfolio lub jego części.
4.    Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie licencji (sublicencji) przez APN ISV HUB Sp. z o.o. na wykorzystywanie Portfolio lub jego części w zakresie przewidzianym w Regulaminie na warunkach ustalonych przez APN ISV HUB Sp. z o.o.
5.    W przypadku gdyby podmiot trzeci wystąpił przeciwko APN ISV HUB Sp. z o.o. z roszczeniami opartymi na naruszeniu praw własności intelektualnej związanymi z Portfolio Użytkownika, jego części, informacji w nim zawartych, Użytkownik zobowiązuje się wstąpić do powstałego sporu oraz zwolnić APN ISV HUB Sp. z o.o. z powstałej odpowiedzialności lub zaspokoić roszczenia podmiotów trzecich. Jeżeli APN ISV HUB Sp. z o.o. poniesie 
z przedmiotowego tytułu jakiekolwiek wydatki, Użytkownik zwróci ich równowartość APN ISV HUB Sp. z o.o.
6.    Użytkownik zobowiązuje się nie wypowiadać udzielonej licencji o ile APN ISV HUB Sp. z o.o. nie naruszy istotnie warunków licencyjnych zawartych w Regulaminie lub też w przypadku istotnego naruszenia APN ISV HUB Sp. z o.o.  naprawi skutki naruszenia w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia wezwania przez Użytkownika do ich naprawienia.

§ 6. Postanowienia końcowe

1.    Punktem kontaktowym Użytkownika z APN ISV HUB Sp. z o.o. stanowi adres e-mail: katalogapn@apnisvhub.pl
2.    Regulamin może podlegać zmianom przez APN ISV HUB Sp. z o.o. co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i na co przez przesłanie Zgłoszenia wyraża zgodę. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym: www.katalogapn.pl Zmodyfikowany Regulamin będzie skuteczny wobec Użytkowników od daty wyraźnie w nim wskazanej.
3.    Regulamin wchodzi w życie z dniem nawiązania współpracy pomiędzy stronami.